Vyjádření Maksyma Drabika k dopingové aféře

Pro informaci našich čtenářů zveřejňujeme prohlášení Maksyma Drabika k dopingové aféře, které je zveřejněno na stránkách https://wts.pl/.

Dámy a pánové, zatím jsem nemluvil o probíhajícím řízení před POLANDA, protože jsem věřil v jeho nestranné spravedlivé uznání, zastával jsem názor, že v zájmu řízení bych neměl mluvit před jeho ukončením. Nicméně v souvislosti s nedávnými mediálními zprávami o mém případě, které jej bohužel nepředkládají spravedlivým a úplným způsobem, jakož i v nichž jsou uvedeny prvky řízení, na něž se vztahuje povinnost zachovat důvěrnost, jsem byl nucen na tuto situaci obecně reagovat. Od nehody ve Švédsku, která se stala v roce 2016, se potýkám se zdravotními problémy a pravidelně jsem byl hospitalizován. Z tohoto důvodu jsem byl mnohokrát nucen ze soutěže odstoupit, starat se o své zdraví a bezpečnost ostatních soupeřů. Úplnou lékařskou dokumentaci jsem v tomto případě předložil společnosti POLANDA. Můj zdravotní stav v září 2019 vyžadoval okamžité lékařské ošetření. Neuvědomil jsem si, že léčba, koordinovaná odborným lékařem s licencemi FIM a poskytovaná zdravotníkem, by mohla představovat porušení antidopingového pravidla. Bylo mi pouze sděleno, že je mou povinností poskytovat pravdivé informace při dopingové kontrole, což jsem také udělal. Ujistil jsem se, že v tomto konkrétním případě (kvůli mému zdraví) je nutné použít tuto metodu, důvěřoval jsem svým zaměstnancům, se kterými již roky spolupracuji. Věřím, že každá rozumná osoba (nejen sportovec) v mé situaci by udělala totéž – postupovala by podle doporučení odborného lékaře. Jistě, že je moje chování v souladu s pravidly, informoval jsem o všem při dopingové kontrole. Nic jsem neskrýval, poskytl jsem informace v souladu s realitou. Byl jsem upřímný. Pokud bych opravdu chtěl podvádět nebo něco skrývat, což je mi v současné době připisováno, nedal bych tuto informaci do protokolu dopingového řízení. Jsem si rovněž vědom zákazu používání zakázaných látek, které jsem nikdy nepoužil. Potvrzují to výsledky četných dopingových kontrol – včetně kontroly provedené dne 22. září 2019. Během mé léčby 19. září 2019 mi také nebyla dána žádná zakázaná látka, byl jsem přesvědčen, že dodržujeme všechny povinnosti. Úplná dokumentace o dopingových kontrolách je k dispozici také na POLANDA. V četných tiskových článcích mi jsou přisuzovány prezentace různých verzí události, nedostatečná spolupráce s POLANDA nebo prezentace terapeutického problému jako linie obrany, což také není pravda. Od samého začátku představuji jednu verzi výše popsaných událostí. Kromě toho aktivně spolupracuji s POLANDA a poskytuji veškerá nezbytná vysvětlení a dokumenty ve stanovených termínech. To, že neinformuji média o každé akci, neznamená, že nespolupracuji při objasňování věci. Jen chci umožnit příslušným orgánům hladce pracovat. Skutečnost, že jsem použil možnost podání žádosti o terapeutické vyloučení, by neměla být považována za zneužívání, ale za uplatňování mých práv. Současně není pravda, že bych požádal POLANDA, aby zatajila rozhodnutí Výboru pro terapeutické vyloučení. Můj právník upozornil POLANDA pouze na povinnost mlčenlivosti, vyplývající z ustanovení, jejichž porušení může mít nepříznivý dopad na posouzení případu a jeho konečné urovnání. Není bezpodmínečně nutné, aby POLANDA uchovávala informace týkající se řízení tajnosti – jedná se o zajištění nepřetržitého řízení. Zveřejnění dílčích informací v tomto světle neumožňuje orgánům zaujmout objektivní názor. Právě naopak – vede k vytváření dalších spekulací, hodnocení a tlaku na výsledky. Protože však byly poskytnuty informace o vydaném rozhodnutí, chci zdůraznit, že jediným důvodem pro neudělení terapeutických výjimek je tvrzení, že jsem mohl podat žádost dříve. Současně se nezpochybňuje stav mého zdraví, legitimita formy léčby, způsob, jakým bylo provedeno a způsobilost lidí, kteří mě v ten den ošetřovali. V této chvíli bych také rád zdůraznil (opět na rozdíl od mediálních informací), že ani já, ani můj zástupce jsme nebyli informování o schůzi Výboru TEU – pokud by tomu tak bylo, byli bychom k dispozici POLANDA. Pravděpodobně každý z vás ví, nebo by mohl předpokládat, že kdybych skutečně věděl o předložení dokumentů dříve, udělal bych to – vyhnul bych se probíhajícímu řízení a vlně negativních komentářů, kterými se v současné době zabývám. Byl jsem si jistý, že všechno je v plném souladu s pravidly. Nejsem ani právník, ani lékař. Teď musím čelit této obtížné situaci. To je nespravedlivé, protože nejsou uvedena úplná fakta a všechny mé argumenty a veřejnost si tak vytvořila názor na věc, založenou výhradně na mediálních zprávách, nikoli na faktech a důkazech. Stále jsem nezměnil názor a nemám v úmyslu v této fázi představit všechny okolnosti případu, protože se jedná o probíhající řízení, kterého jsem se aktivně účastnil a účastním. Cítil jsem však, že vzhledem k informacím, které se zdají být nepravdivé nebo neúplné, jsem se musel ujmout slova. Závěrem chci zdůraznit, že bez ohledu na to, zda jsem porušil pravidla, což posoudí nezávislý disciplinární výbor – pokud zjistím, že jsem pravidla porušil, přijmu trest s pokorou. Ujišťuji vás (a toto také potvrdí POLANDA), že jsem nikdy nepoužil a nebudu používat doping. Měl jsem pouze zdravotní problémy, vyžadující zvláštní ošetření. Věřím, že všechny kroky, které v tuto chvíli podniknu, povedou k přijetí mé pozice. V důsledku toho nemám v úmyslu se k tomu více vyjádřit, dokud případ neskončí. Tato slova také adresuji ostatním účastníkům řízení. Na druhé straně by příznivci a zástupci médií neměli vydávat tresty a soudit mě, dokud nebudou vyjasněny všechny okolnosti a dokud nebudou vydána příslušná rozhodnutí.
Maksym Drabik

Zdroj: https://wts.pl/
Foto: https://www.przegladsportowy.pl/

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*